ABONE GİRİŞİ  |  RSS  |  ENGLISH
PDF'e çevir

ENERJİ KÜTÜPHANESİ

Elektrik Piyasası Mevzuatı

Türkiye'de Elektrik Üretim, İletim, Dağıtım ve Satışını Devlet tekelinden çıkararak özel sektörün de katılımını sağlamak amacı ile 3 Mart 2001 tarihinde 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kurulmuş ve ilgili mevzuat EPDK tarafından çıkarılmaya başlanmıştır.

Elektrik Piyasası Kanunu'nun yayınlanmasından itibaren geçen süre içerisinde Enerji Piyasasının daha liberal bir yapı kazanmasına yönelik olarak bir çok mevzuat yine EPDK tarafından yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir.

Aşağıda elektrik piyasası ile ilgili önemli kanun ve yönetmeliklerin açıklamalarına ve bağlantılarına ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Kanunu

Resmi gazetede ilk yayın tarihi 03.03.2001.

Amaç ve Kapsam:

Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.

Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulü kapsar.

Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Resmi gazetede ilk yayın tarihi 04.08.2002.

Amaç ve Kapsam:

Bu Yönetmeliğin amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca oluşturulması öngörülen mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasında rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu Yönetmelik; halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilerin, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini gösterebilmek için almak zorunda oldukları lisanslarda yer alması gereken hükümler, lisans verilmesine, lisansların tadiline, yenilenmesine, sona ermesine ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği

Resmi gazetede ilk yayın tarihi 04.09.2002.

Amaç ve Kapsam:

Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest tüketici niteliği kazanmalarına ilişkin olarak yapılacak uygulamalara dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin hangi koşullarda serbest tüketici olabileceklerini, serbest tüketiciler ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın aldıkları lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini ve uygulamaya ilişkin kuralları kapsar.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

Resmi gazetede ilk yayın tarihi 11.06.2009.

Amaç ve Kapsam:

Bu Yönetmeliğin amacı; aktif elektrik enerjisi arz ve talebinin dengelenmesine ve uzlaştırmanın gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu Yönetmelik; dengeleme mekanizmasının ve uzlaştırmanın taraflarının görev, yetki ve sorumlulukları ile aktif elektrik enerjisi arz ve talebinin dengelenmesine ve lisans sahibi tüzel kişilerin dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya katılımları sonucu oluşan alacak ve borçlarının mali açıdan uzlaştırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Resmi gazetede ilk yayın tarihi 04.09.2002.

Amaç ve Kapsam:

Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında; elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı faaliyetine ilişkin usul ve esaslar ile enterkonneksiyon hatlarında sınır ötesi ticarete yönelik kapasite tahsisi ve kullanımına ilişkin esasların belirlenmesidir.

Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılan elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatına ilişkin usul ve esasları, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti yapacak tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini ve uluslararası enterkonneksiyon hatlarının tahsisi ile kullanımına ilişkin esasları kapsar.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Dosyayı İndir
SİTE İÇİ ARAMA
Tüm Hakları saklıdır © 2010 AGE ENERJİ Tahran Caddesi No:19 06700 Kavaklıdere/ANKARA
Tel : (0 312) 312 468 82 40 Faks : (0 312) 468 82 49